Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Jessbeautyness accepteert geen Algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Jessbeautyness in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. 1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 1.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Jessbeautyness. 1.6 Identiteit van de ondernemer: Jessbeautyness E-mailadres: info@jessbeautyness.nl KvK-nummer: 67363210 Btw-identificatienummer: NL215864980B01

Artikel 2: Tarieven 2.1 Alle tarieven en prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW. 2.2. De stylisten van Jessbeautyness kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding 3.1.De gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer exclusief eventuele parkeerkosten. Voor werkzaamheden binnen haar regio, Tilburg, worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 4: Boeking 4.1 Er is sprake van een boeking op het moment dat de oprachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Jessbeautyness aanvaardt. 4.2 Opdracht erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Jessbeautyness alvorens een boeking te doen. 4.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

Artikel 5: Betaling 5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Jessbeautyness aan te geven wijzen in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Jessbeautyness is aangegeven. 5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. 5.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Jessbeautyness moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 6.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Jessbeautyness, totdat door opdrachtgever alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De opdrachtgever is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de opdrachtgever op enigerlei wijze ten opzichte van Jessbeautyness in gebreke is gebleven.

Artikel 7: Onderzoek, klachten en reclames 7.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Jessbeautyness te worden ingediend. 7.2 De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Jessbeautyness, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 8: Overmacht 8.1 Jessbeautyness is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jessbeautyness geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jessbeautyness niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Jessbeautyness heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jessbeautyness zijn verbintenis had moeten nakomen. 8.3 Indien Jessbeautyness ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jessbeautyness gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 9.1 In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door Jessbeautyness wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende stylist bij ziekte, zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd. 9.2 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 werkdagen (ma-vr) de boeking kosteloos ongedaan te maken. b) Bij annulering binnen 14 dagen voor de geboekte opdracht zijn de kosten 75% van de totale opdracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade 10.1. Jessbeautyness sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Jessbeautyness en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Jessbeautyness kunnen worden toegerekend. 10.2 Iedere aansprakelijkheid van Jessbeautyness is beperkt tot het factuurbedrag verband houdende met de betreffende opdracht. 10.3 Jessbeautyness is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer zij de opdracht niet of gebrekkig nakomt. 10.4 Jessbeautyness is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de stylist. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de stylist.Is hier sprake van opzet of grove schuld van de stylist dan zal de opdrachtgever dit bij de stylist verhalen.

Artikel 11: Privacy: 11.1 Jessbeautyness speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. 11.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren: a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. c) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 12: Slotbepalingen 12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Jessbeautyness bestaat is Nederlands recht van toepassing. 12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Jessbeautyness en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter. Jessbeautyness is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen. 12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13: Het is strikt verboden om zonder toestemming gebruik te maken van informatie en of beeldmateriaal van de desbetreffende site. Jessbeautyness zal hiervoor boetes in rekening brengen.